Legislatia in vigoare

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanța

privind organizarea și publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor

administrativ-teritoriale, în format electronic

 

În temeiul 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II nr. crt. 3 din Legea nr. 267/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

 

Art. 1. – (1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru organizarea și publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare monitoare oficiale locale, în format electronic.

(2) Prin organizarea și publicarea monitoarelor oficiale locale se realizează sistematizarea și standardizarea unui mijloc public de garantare a accesului la informații prin tehnologii informaționale, pe de o parte, dar și o creștere a eficienței operaționale, prin reducerea cheltuielilor de natură birocratică, pe de altă parte.

Art. 2. – (1) Monitorul oficial local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

 • La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL” se deschid șase sub- etichete:
  1. STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;
  2. „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde se

publică atât Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, cât și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive;

 1. „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliul județean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică atât Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, cât și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;
 2. „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”, unde se publică actele administrative emise de primar, de primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, cu caracter normativ; aici se publică atât Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, cât și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;
 3. „DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE”, prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
 1. „ALTE DOCUMENTE”, unde se publică documentele prevăzute la (3).
 • La sub-eticheta prevăzută la (2) lit. f), „ALTE DOCUMENTE”, se asigură:
  1. publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
  2. publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
  3. informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;
  4. informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
  5. publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;
  6. publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;
  7. publicarea declarațiilor de căsătorie;
  8. publicarea oricăror altor documente nemenționate la lit. a) – g) și care, potrivit legii, sunt prevăzute, la modul explicit, că fac obiectul aducerii la cunoștință publică;
  9. publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) – h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară.
 • Pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se include o etichetă „Monitorul Oficial Local” în care se vor introduce link-urile către fiecare etichetă a fiecărei pagini de internet „Monitorul Oficial Local” a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.
 • Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene link-ul respectiv în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.
 • Orice modificare a link-ului transmis, conform alin. (4) se comunică, în termen de 15 zile de la realizarea acesteia, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care actualizează, în termen de 10 zile de la primire, pe pagina de internet a ministerului link-ul transmis.

Art. 3. – (1) Actele administrative, precum și orice alte documente prevăzute la art. 2 alin. (2) se redactează și se publică cu respectarea tuturor cerințelor impuse de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • Toate datele din monitorul oficial local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții
 • Sistemul informatic care gestionează monitorul oficial local respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.
 • În cazul unităților administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale, au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, având dreptul de a folosi limba maternă în raporturile cu autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, ratificată de România prin Legea 33/1995, ale altor convenții și tratate internaționale la care România este

parte, prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător, în sensul că eticheta

„MONITORUL OFICIAL LOCAL”, cu tot ce incumbă structura detaliată a acesteia, se asigură atât în limba română, cât și în limba minorității naționale respective, cu toate particularitățile specifice acesteia, identic egale atât din punct de vedere juridic, cât și din cel al dimensiunii caracterelor textelor.

Art. 4. – (1) În structura funcțională a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ- teritoriale se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea monitorului oficial local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, se stabilește/stabilesc prin dispoziție a autorității executive. Secretarul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și persoanele desemnate de autoritatea executivă au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și publicarea monitorului oficial local.

 • Cheltuielile ocazionale de punerea în aplicare a prezentei ordonanțe se asigură din bugetele locale respective.
 • Identificarea persoanelor semnatare și/sau cosemnatare, după caz, a actelor administrative, se asigură prin înscrierea întocmai a identității lor, în formatul: prenumele și numele.

Art. 5. – (1) În cazul în care prin intermediul paginii de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale se asigură publicitate pentru persoanele fizice sau juridice, după caz, prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea autorității executive, se stabilesc taxe speciale, în condițiile legislației privind finanțele publice locale, care se fac venituri la bugetul local respectiv.

(2) Nu se pot stabili taxe speciale pentru publicarea pe pagina de internet a declarației de căsătorie ori pentru încheierea căsătoriei, indiferent de locul unde aceasta are loc.

Art. 6. – (1) Numerotarea actelor administrative, pe fiecare emitent în parte, se face în ordinea datării lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea în monitorul oficial local se asigură strict în ordine crescătoare a numerelor naturale, astfel încât la deschiderea dosarului electronic primul document din listă, de jos în sus, să corespundă nr. 1, după cum primul document din listă, de sus în jos, să corespundă ultimului act administrativ publicat, în ordinea cronologică a datelor.

(2) Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf” editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact așa cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale.

Art. 7. – (1) Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și al ministrului afacerilor interne se pot aproba norme și instrucțiuni.

 • Orice act administrativ cu caracter normativ adoptat ori emis, după caz, intră în vigoare de la data publicării în monitorul oficial local, dacă în cuprinsul lui nu este prevăzută o dată ulterioară. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la data publicării, în cuprinsul actelor administrative trebuie să se prevadă că ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin textul actului administrativ.
 • Prin intrarea în vigoare a unui act administrativ se înțelege:
  1. data de la care hotărârea autorității deliberative devine obligatorie și produce efecte;
  2. data de la care dispoziția autorității executive devine
 • Orice documente prevăzute de prezenta ordonanță, inclusiv registrele, se administrează obligatoriu și în format electronic.
 • Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum și procedurile administrative conexe organizării și funcționării monitorului oficial local sunt supuse controlului intern, potrivit legii.

Art. 8. – (1) Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2018, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2018 se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 534/2003.